lode

Tài liệu khác

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Dự thảo tài liệu tóm tắt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (3 phần) 01/04/2020
Giấy đề cử người ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty. 01/04/2020
Giấy đề cử người ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty. 01/04/2020
Mẫu Bản cam kết của người được đề cử bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát. 01/04/2020
Mẫu Bản cam kết của người được đề cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT. 01/04/2020
Dự thảo tài liệu tóm tắt sửa đổi Điều lệ Công ty ( 4 phần) 01/04/2020
Quy chế biểu quyết và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. 01/04/2020
Mẫu Đơn xin ứng cử tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát. 01/04/2020
Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT. 01/04/2020
Mẫu Đơn xin ứng cử tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT. 01/04/2020
Dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát 2018 01/04/2020
Dự thảo Báo cáo Tổng giám đốc. 2018 01/04/2020
Dự thảo Báo cáo Hội đồng quản trị 2018 01/04/2020
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. 01/04/2020
Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. 01/04/2020
Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. 01/04/2020
Tài liệu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 2017 01/04/2020
Tài liệu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 2017 01/04/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 01/04/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam 01/04/2020
Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 01/04/2020
Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ 01/04/2020
Trung tâm Lưu ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. 01/04/2020
Công ty CP Hacisco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 01/04/2020
024 38 58 10 87
lodeHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi