lode

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty cổ phần Hacisco thông báo: BB ĐH CĐ bất thường năm 2020; NQ ĐH CĐ bất thường năm 2020 ngày 28/10/2020; NQ HĐQT lần thứ 29 ngày 28/10/2020. 29/10/2020
19. Dự thảo Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXLD 9 tháng đầu năm 2020 26/10/2020
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về việc tổ chức hợp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 16/10/2020
1. Giấy mời tham dự Đại Cổ đông bất thường năm 2020 16/10/2020
2. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 16/10/2020
5.Mẫu Đơn xin ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
4. Thông báo về việc ứng cử/ để cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
3. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội 16/10/2020
7. Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho ứng viên 16/10/2020
6. Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
8. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội 16/10/2020
11. Quy chế biểu quyết và bầu cử 16/10/2020
10. Quy định về trình tự, thủ tục, triệu tập và biểu quyết tại phiên họp ĐHCĐ 16/10/2020
9. Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết phiên họp ĐHCĐ 16/10/2020
13. Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
12. Tờ trình thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử 16/10/2020
14. VNPT Hà Nội đề cử thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
16.Bản cam kết của người được đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
15. Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
17. Dự thảo Biên bản Đại hội 16/10/2020
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội. 16/10/2020
Cv 5399/VNPT-Hni-NS thay đổi đại diện vốn góp của Tập đoàn và tham gia HĐQT tại Công ty CP Hacisco- Giấy đề cử người ứng cứ vào HĐQT Công ty CP Hacisco. 06/10/2020
Công ty CP Hacisco công bố công văn số 2934/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sổ hữu chứng khoán để đại hội cổ đông bất thường năm 2020 29/09/2020
Công ty CP Hacisco thông báo biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 18 ngày 29/09/2020 29/09/2020
024 38 58 10 87
lodeHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi